Bronnen: Cijnsregisters Heel – integrale transcriptie 1701 – 1712 & 1722-1728

Tijdens mijn bezoek aan het archief in Luik in 1981  heb ik fotokopieën laten maken van het in dat archief bewaarde Cijnsegister van Heel.

(Bisschoppelijk Archief Luik, Cathedrale Grande Compterie nr 703 – Neeritter/Heel)
Het Cijnsregister van Neeritter dat in dezelfde banden zit, heb ik niet gekopieerd.

Ik heb het volledige cijnsregister van Heel 1701-1712 en 1722-1728 nauwkeurig getranscribeerd.
Het deel 1713-1721 ontbreekt merkwaardig genoeg. Mijns insziens heeft het deel 1713-1721 nooit bestaan heeft omdat er in het laatste deel nooit naar verwezen wordt. De reden is misschien wel dat door de Vrede van Utrecht in april 1713 de eigendomsverhoudingen van de verschillende gebieden nogal zijn veranderd. Gelre werd opgedeeld en wellicht werden de aanspraken van Luik op Heel betwist door Pruisen, Oostenrijk en De Republiek? Of misschien werd de bevolking van Heel tijdelijk gevrijwaard van cijns vanwege de oorlogslasten? Alhoewel ik het laatste betwijfel. Pas in 1722 werd de cijnsheffing weer hervat op de wijze zoals dat in 1712 gebeurde. Een interessante casus voor regionale historici.

Het cijnsregister bevat veel namen en landvermeldingen. Achterin de transcriptie heb ik nog een publicatie overgenomen over het hoe en wat van een cijnsregister.

Via deze link kunt u het Cijnsregister downloaden:

Cijnsregister Heel 1701-1712 en 1722-1728 Versie 19 september 2014.pdf